Gozba vrana online dating

Posted by / 23-Dec-2016 13:19

Gozba vrana online dating

S druge strane, te rije Ci su vezane za nasu pro Slost, a ponekad rije C moze da posluzi kao spomenik, kao istorijski dokumenat i izvor. t = u: andiz — anduz askina — askuna » 37 bahk — baluk capfcin — Capkun gank — caruk guvaldiz — cuvalduz canvm — dzanum /tci — fu Cija /ijki — fuskija hadim — hadum hamm — hanuma hasil — hasul hasim — hasum hasir — hasura hatir — hatur hatil — hatula hazvr — hazur hisxm — hrsum yaldiz — jalduz yardim — jardum yastik — jastuk yazik — jazuk yildiz — jilduz kahp — ka'lup Kasim — Kasum katil — katul katir — katura kazik — kazuk fciltc — krlu C fctlipci — krluk Cija; tur. o — u: boyunbagi — bujumbak, kolgak — kuldak Jcontos — kontus tombaz — tumbas; kolaga — kulaga tur.. u — o: duo — dova guha — coha kuruman — koroman lugat — logat ugrama — ograma ugra$ — ogras usanma — osanma ziiliif — soluf Istanbul — Stambol fcuru? ' — hipakoristik Hirtz, Rjefinik = Dr Miroslav Hirtz: Rjecnik narodnih zo- oloskih naziva, izd.

Da bi one u torn pogledu mogle da posluze istori Caru, moraju biti valjano analizirane i pravilno i ta Cno objasnjene. — Iako su orijentalne rijeci po Cele prodirati u vedem broju u balkanske, naro Cito slovenske balkanske jezike tek pojavom Osmanskih Tu- raka na Balkanu, ne moze se poreci da je bilo i ranije uticaja turskih naroda na ove jezike. 6 =: u: lokiin — lucum tombeki — tumbecija doniim — dulum: tur. — gros :- Od nekih turskih glagola izvedeni su nasi infinitivi istovre- meno na oba gornja nacina, tj. •• grfcki GZM — Glaisnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu hibr.

1 ) All, u svakom slucaju, ti raniji uticaji ticu se samo veoma malog broja rije Ci. v = f: Husrev — Husref, kova — kofa, Pertev — Pertef;. hasil), ukusan — hasulniji, najhasulniji kajil (tur. Interesantan je slucaj sa ova dva turska adjektiva koji su komparativi, a mi od hjih ipak pravimo nase komparative: tur. 12 — Turcizmi — hibridne rijeci, kombinovane sa nasim prefilz- sima, i ostali oblici hibrtda a) Neke nase kovanice nastale su dodavanjem naseg prefiksa »ne-« turskim rijedima: nebaht, nerahat, itd.

O pravoj pojavi turcizama u slovenskim i uop Ste balkanskim jezicima moze se govoriti od dolaska Osmanskih Turaka na Bal- kan. efzal, bolji, odabraniji — kod nas: efzalniji, najefzalniji tur. b) Mno St Vo nash glagola napravljeno je od turcizama pomocu nasih prefiksa: »na-«, »o«, »po-«, »pre-«, »pri-«, »pro-«, »raz-«, »s-«, »u-«. latinica Turski Arapski 1 Persijski elif: I hemze: * a ' — a — a — 0 (•a, a, % u) ' — a (a, e, i, u) 6 6 b b P P — P t t t t — s 1 S di c 0 0 c C — c r h li h r* — h b 3 d d d d 3 — z 4 z ' J r r T r j z Z j 2 — 2 S s 5 S Cf* s 9 S S (J* s s ?

I u nekim na Sim savremenim rje£nicima i drugim djelima naila- zimo na ozbiljne gre Ske i nedostatke.

Svoju ocjenu i sud o mom djelu dr Bajraktarevic je zavr Sio konstatacijom da je to »sada na S najveci i najbolji rad ove vrste«.

Etimolo Ska tumatenja su 6esto veoma raz- litita, a obja Snjenja znatenja pojedinih rijeti nemaju pone- kad nikakve veze sa njihovim pravim znaienjem u na Sem jeziku.

Rasprave, studije i rjednici koji se bave obradom te materije ne samo da su rijetki i te Sko dostupni nego ne daju cjelovitost materije, ne obuhvataju sve one elemente koji su nuzni za pravilnu orijentaciju i obuhvatnija objalnjenja.

Ameridki nauc'nik slovenskog porijekla profesor Univer- ziteta u Minnesoti, slavista dr Josef Brozek je moj rad prika- zao u Zasopisu "American Journal of Folklore« br. i izrazio zelju da u svom daljem radu na ispitivanju turci- zama obuhvatim tekstove narodnih pjesama koje je sabrao Milman Parry, a izdao i preveo A. Lord (izdanje Srpske akademije nauka i Harvard University Press, Beograd i Kem- bridz, 1953).

Cini mi osobito zadovoljstvo sto sam sada bar djelomidno u ovom radu udovoljio zelji dra J. Ohrabren interesovanjem i povoljnim ocjenama moga rada, nastavio sam od 1957.

gozba vrana online dating-39gozba vrana online dating-86gozba vrana online dating-15

Izuiavajuci turski, arapski i persijski jezik za vrijeme Skolo- vanja interesovao sam se za one na Se rijedi koje su preuzete Hi vode porijeklo iz tih jezika.